English
 
הקמת מבנה חדש לארגון או ליחיד היא אירוע משמעותי ללקוח.
בהליך התכנון וההקמה משתתפים גורמים רבים: נציגי המזמין, אדריכל המבנה, יועצים מקצועיים, רשויות סטטוטוריות, קבלנים, ספקים ועוד.
לניהול הבנייה נדרש ארגון מקצועי המתמצא בשלבים הכרוכים בו ויכול לייצג את המזמין לפני כל הגורמים הקשורים בתהליך הבנייה.
לתפנית וינד ניסיון רב שנים וצוות רב תחומי המאפשרים ניהול איכותי של התכנון ושל הקמת מבנים. תפנית וינד מציעה גם מערכת ניהול ובקרה בתחום האיכות, התקציב ולוחות הזמנים לאחר לימוד צרכיו המיוחדים של הלקוח, ומעמידה לרשותו את ניסיונם של מנהלי החברה ושל עובדיה.
כל מבנה חדש שחברת תפנית וינד אחראית להקמתו הוא בבחינת אתגר של ממש לעובדיה, והם מסורים לו מתחילתו ועד סופו - מסירתו למזמין.
 
  מוסדות חינוך   שימור   משרדים   מבני ציבור   מגורים   הי-טק   מבני מערכות בריאות   מוזיאונים  
                ספורט מתקני