English
 
פרויקטים להגשת תוכניות אב ותוכניות מתאר דורשים ראייה ארוכת טווח והתמצאות בתהליכי תכנון ובנייה סטטוטוריים.
להכנת תוכנית מתאר - הגדרת צורכי הפרויקט ומימושם - נדרשת התמצאות רב תחומית. בלעדיה אי אפשר להכין תשתית תכנונית טובה לבנייה ולפיתוח.
תפנית וינד מעסיקה מנהלים ועובדים עתירי ניסיון בייזום ובקידום תוכניות מתאר, בשינויי תוכניות מתאר ובהכנת תוכניות מפורטות שהם חלק מתהליך ההקמה של פרויקט (מבנה, תשתיות או פיתוח) או הפרויקט לעצמו.
 
                רשימת תוכניות מתאר