English
 
השלב הראשון במימוש פרויקט הוא הגדרת צורכי המזמין, שאיפותיו וחלומותיו. את כל אלה אנחנו לומדים משיחות עם נציגיו, ובעקבותיהן נקבעים בסיס התכנון בעבור כל הגורמים המעורבים בפרויקט ומערך הבניין שבו ישתכן הארגון של המזמין. לאחר מכן מנוסח מסמך פרוגרמה המרכז את הצרכים, מאפיין את שטחי הבנייה הנדרשים, קובע את הזיקות בין חלקי המבנה של הארגון - המחלקות האגפים וכדומה - ומפרט את הפונקציות שלו. תפנית וינד מציעה את ניסיונה הרב בתחום כשירות לעצמו או כחלק מניהול כולל של פרויקטים.
 
  בית אביחי   האקדמיה ללשון   JVP   מעונות סטודנטים אוניברסיטת בן גוריון   מכון שכטר   מכון למחקרים שימושיים אוניברסיטת בן גוריון   טבע-טק   משרדי הגיחון