English
 
מלבד המוניטין החיוביים שיצאו לתפנית וינד בניהול פרויקטים למיניהם צברה החברה ניסיון ומומחיות ביצירת סוגי התקשרות מיוחדים, שעניינם בדרך כלל שילוב של שיטות מימון בהתקשרות על ידי הפיכת הקבלן מגורם מבצע בלבד לגורם מבצע ומממן (ולעתים גם מתכנן). שיטות כגון P.F.I ,D.B.O.T ,B.O.T שנועדו להעברת המימון לבעלויות פרטיות כדי להקים תשתיות ומבנים עתירי מימון, משמשות בעולם כבר שנים רבות. בארץ תפנית וינד היא מן החלוצות. הידע שנצבר בתפנית וינד בתחום זה מאפשר ללקוחותיה להפיק תועלת מדרך נוספת של מימוש פרויקטים, ובה גורם המימון הוא השוק הפרטי-יזמי.